کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک
محاسبات موقعیت پروب و عیوب در تست التراسونیک UT
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک
نام گذاری و گروه بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI/SAE
استانداردهای رنگ و پوشش
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM
فولادهای کم کربن و ساختمانی
مقایسه رادیوگرافی و PAUT
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف
ساختار فيلم رادیوگرافی