آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف

تاریخ : 0/07/03 | تعداد بازدید :1878

برای اعمال پوشش روی سطوح متناسب با نوع پوشش میبایست سطح از درجه تمیزی و زبری مناسبی برخوردار باشد.
به همین دلیل در دستورالعمل پروژه سطح مورد نظر بطور مثال SA2 تعیین می شود. به این معنی که سطح قبل از اعمال پوشش باید الزامات را برابر با SA2 تامین کند. این الزامات در استاندارد تعیین می شود.