استانداردهای رنگ و پوشش

تاریخ : 97/06/25 | تعداد بازدید :149

با توجه به گستردگی استاندارد های مربوط به بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی، جهت سهولت انتخاب و مقایسه لیستی از استانداردهای پرکاربرددر صنایع محیا گردیده و در جدول زیر مشاهده فرمایید.