کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

تاریخ : 99/10/29 | تعداد بازدید :1348

در سال 1958 کمپانی Krautkramer با استفاده از اصول قوانین صوت و اصول محاسبه شدت صوت یک سری منحنی استاندارد ابداع نمود که DGS نام گرفته و به زبان آلمانی با نام AVG نیز شناخته میشود. در این دیاگرام هر نمودار بیاگر یک قطر مشخص از FBH( Flat Bottom Hole ) بوده که فواصل به تدریج زیاد شده است. بالاترین نمودار مربوط به سیگنال ها ی برگشتی ا ز Back wall بلوک کالیبراسیون است.

 

 

محور Y نمایانگر دامنه پیک و محور X ضریب Near Field پراب است. به این معنی که نشان میدهد در فاصه N.F * 1.2 ارتفاع پیک ناشی از رفلکتور مرجع چه مقدار بوده.با استفاده از این دیاگرام ها میتوان تشخیص داد سیگنال ناشی از یک ناپیوستگی داخل قطعه مشابه چه قطر از FBH است.نمودار ها با در نظر گرفتن محاسبات زاویه واگرایی یک پراب دارای قطر و فرکانس مشخص، تضعیف صوت ناشی از جذب و اتصال پراب به بلوک کالیبراسیون و قطعه مورد تست ترسیم میشود.برای پراب های مختلف روش های متفاوتی برای ترسیم نمودار استفاده میشود.

 

 

با ذکر یک مثال نحوه کاربرد دیگرام را خواهیم دید.

برای انجام تست روی یک قطعه فولادی به ضخامت 100 mm از پراب قطر 10 mm و فرکانس 5MHz استفاده شده . اندازه یک عیب که در عمق 42 mm مشابه کدام رفلکتور است ؟

· ابتدا محاسبات N.F انجام میدهیم N.F=( 10*10) /4*1.17) = 21 mm
· عمق عیب را بر حسب N.F محاسبه نموده و معلوم میشود در فاصله 2 N.F میباشد. (A= 42/21=2)
· فاصله از پشت قطعه کار حدود 5 N.F است.
· برای محاسبه dB مرجع سیگنال دریافتی از پشت قطعه کار را روی ارتفاع مشخصی از صفحه بطور مثال 60 درصد تنظیم نموده و مقدار dB مرجع را یادداشت میکنیم . بطور فرض 45 dB
· بیشترین سیگنال دریافتی از عیب را به ارتفاع مرجع ( در این مثال 60 درصد ) رسانده و dB عیب را یادداشت میکنیم.( فرضا 43)
· مطابق نمودار حساسیت سیگنال دریافتی از Back Wall معادل 10 dB است.
· اختلاف dB بین سیگنال مرجع و سیگنال عیب برابر با 2 است . (45-43=2)
· با اضافه نمودن حساسیت سیگنال Back Wall از این اختلاف عدد واقعی به دست می آید.(V=5+10=12)
· حال میتوان روی دیاگرام اعداد فوق را پیدا کرد
· همانطور که در نمودار مشخص است عیب ما برابر با یک FBH به قطر 0.4 mm است .