محاسبات موقعیت پروب و عیوب در تست التراسونیک UT

تاریخ : 0/07/01 | تعداد بازدید :1885

انتخاب محل صحیح قرار گرفتن پروب و محاسبه مسافت لازم برای اسکن کامل جوش یکی از الزامات تست التراسونیک بوده و باید موارد زیر مدنظر قرارگیرد :

 

  • یکی از عوامل موثر در انتخاب زاویه پروب محدودیت فاصله در کنار جوش میباشد
  • باید در نظر داشت محاسبه مسافت صحیح با در نظر گرفتن مشخصات جوش به شکلی باشد که تمامی حجم جوش را پوشش دهد.
  • در محاسبات Skip Distance به مانند مابقی محاسبات التراسونیک میبایست زاویه واقعی پروب (Actual Angle) مد نظر قرار گیرد.
  • پس از محاسبات برای اطمینان از پوشش کامل مقدار مناسب برای پوشش HAZ به عدد حاصل اضافه گردد.

 در صورت وجود Reflector در نمونه تحت تست التراسونیک، تنها داده استخراج شده برای بازرس التراسونیک مسافت طی شده صوت بوده که با قرار گرفتن کنار داده هایی نظیر ضخامت قطعه و زاویه پروب، امکان محاسبه دقیق موقعیت افقی (Surface Distance) و عمق (Depth) فراهم میگردد.

 

در دستگاههای نوین التراسونیک نیز رویه محاسبات به همین طریق بوده و مسافت طی شده در زمان تست به دست آمده و مابقی اطلاعات نظیر Actual Angle و Index میبایست قبل از شروع تست به دستگاه وارد شود و باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد.

 

 

موقعیت افقی (Surface Distance) از محل خروج صوت از پروب تا تصویر Reflector روی سطح در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه رفلکتورهایی که در Leg2 در یافت شده اند باید دقت داشت عق رفلکتور با حذف یک ضخامت محاسبه گردد، همچنین میتوان عدد عمق را از دوبرابر ضخامت کم کرده و عمق واقعی رفلکتور را بدست آورد.
در دستگاه های دیجیتال در صورت وارد نمودن ضخامت قطعه این محاسبات به صورت خودکار انجام میگردد اما باید در نظر داشت زمانی که صوت از Cap جوش بازگشت میشود دستگاه توانایی تشخیص نداشته و ممکن است عمق عیوب را اشتباه محاسبه کند.