آشنایی با استاندارد بین المللی بسته بندی،معیارها و مشخصات بر اساس BS1133

آشنایی با استانداردهای بین المللی بسته بندی های چوبی،معیار و مشخصات

آشنایی با استانداردهای بین المللی بسته بندی های پلیمری(فیلم بسته بندی و شرینک)

آشنایی با بازرسی و استانداردهای بین المللی بسته بندی جامبوبگ ها،معیار و مشخصات

نمونه برداری و کنترل کیفیت آماری بر اساس ISO 2859

آشنایی با استاندارد بین المللی پالت پلاستیکی