بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT) سطح IوII

بازرسی به روش مایعات نافذ (PT) سطح IوII

بازرسی به روش رادیوگرافی -RT-ISO 9712 سطح IوII

تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2 (RTI-Level II)

اولتراسونیک پیشرفته-Phased Array

اولتراسونیک سطح II

Time of Flight Difraction Testing - ToFD