دوره کاربردی متالورژی و عملیات حرارتی در جوشکاری

دوره جامع تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS/PQR

دوره عیوب جوش و مکانیزم های برطرف کردن آنها

دوره شناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری-الکترودها و انواع آنها

اصول تایید صلاحیت جوشکاران و نحوه برگزاری آزمون جوشکار و صدور گواهینامه

آشنایی با کلید فولاد و کاربردهای آن

تشریح الزامات، مستندات و ممیزی ISO 3834

دوره اصول طراحی جوش