آشنایی با استاندارد بین المللی بسته بندی،معیارها و مشخصات بر اساس BS1133

طول دوره :

1 روز

محتوی دوره :

آشنایی با کدهای بسته بندی بر اساس استاندارد BS1133
آشنایی با انواع بسته بندی(چوبی،سلولزی،فیلم هاو....)
کارکردهای بسته بندی (The Functions Of Packaging)
عوامل موثر در انتخاب بسته بندی
مدیریت و روش های بسته بندی

مخاطبان دوره :

کلیه کسانی که قصد آشنایی با کارکردها و عوامل موثر در انتخاب بسته بندی و انواع بسته بندی بر اساس نوع و تیپ آنها را دارند می توانند در این دوره شرکت کنند.