بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی-API 570

طول دوره :

4 روز

محتوی دوره :

 • تعیین میزان خوردگی
 • تعیین حداقل ضخامت لازم یا حداکثر فشار کاری
 • تعیین عمر باقیمانده
 • معیار پذیرش انواع خوردگی
 • الزامات مربوط به تنش زدایی در حین ساخت و تعمیر
 • الزامات مربوط به استفاده در شرایط کاهش ضخامت بیش از حد مجاز
 • الزامات مربوط به عملیات جوشکاری بر روی این ظروف
 • معیارهای پذیرش عیوب جوشکاری در حین تعمیر
 • الزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی
 • تعیین زمان های بازرسی
 • الزامات مربوط به تعمیرات
 • الزامات مربوط به بازرسی متریال
 • الزامات مربوط به بازرسی ظروف عایق دار

مخاطبان دوره :

این دوره برای بازرسان و مهندسان مشغول در صنعت نفت مناسب می باشد