بازرسی بر مبنای ریسک RBI-API 580,581

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

 • مروری بر تعاریف و مفاهیم سیستم ، خطرات ، ریسک و ....
 • بررسی و آشنایی با اصول مدیریت ریسک
 • مروری بر روش های شناسایی مخاطرات در یک سیستم ، با توجه به ماهیت سیستم
 • مروری بر روش های متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک ( FTA,WILIAM FINE و ....)
 • معرفی روش FMEA و تشریح مراحل کاری آن
 • معرفی انواع FMEA و نحوه بکارگیری آنها
 • آشنایی با مراجع اطلاعاتی و بررسی کاربرد نمونه های جداول و فرم های کاربردی در روش های ارزیابی ریسک 
 • بررسی احتمال ، شدت و قابلیت تشخیص مخاطرات و ریسک در سیستم
 • بررسی مفهوم ریسک قابل قبول
 • چگونگی دسته بندی مخاطرات بر اساس اطلاعات منتج از ارزیابی ریسک
 • بررسی راهکارهای کنترل و کاهش ریسک و پیامد ها و تاثیر آن در نتایج ارزیابی ها

مخاطبان دوره :