آشنایی با استانداردهای بین المللی بسته بندی های چوبی،معیار و مشخصات

طول دوره :

2 روز

محتوی دوره :


آشنایی با کدهای بسته بندی بر اساس استاندارد BS1133
کارکردهای بسته بندی(The Function of Packaging)
عوامل موثر در انتخاب بسته بندی
مدیریت و روش های بسته بندی
تعریف و کارکرد پالت چوبی
انواع پالت ها بر اساس ساختمان
استانداردهای پالت چوبی
انواع چوب: پهن برگان و سوزنی برگان
معیارهای چشمی(معایب چوب و معیار پذیرش)
مقاومت های مکانیکی
اتصالات
انبارش و نگهداری پالتها و باکس پالتها
آشنایی با روش های گندزدایی و استاندارد بین المللی ISPM 15
نمونه برداری براساس استاندارد ISO2859
بازرسی کمی و کیفی

مخاطبان دوره :

کلیه کسانی که قصد آشنایی با استانداردهای بین المللی بسته بندی های چوبی،معیار و مشخصات آنها را دارند.