اصول محاسبه و انتخاب پمپ های سانترفیوژAPI 610-

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

 • آشنایی با تعاریف و اصطلاحات  در حیطه دانش
 • شناخت انواع پمپهای سانتریفوژ نفتی مطابق استاندارد API 610
 • آشنایی بااجزا اصلی پمپهای سانتریفوژ
 • شناخت منحنی های مشخصه پمپها
 • تاثیر لزجت بر منحنی عملکرد پمپها- اعمال ضرایب تصحیح
 • آشنایی با نحوه عملکرد پمپها و نحوه راه اندازی آنها- پمپهای سری و موازی
 • NPSH و مفهوم کاویتاسیون-همرا با مثالهای کاربردی
 • آشنایی با کلیات نصب  و راه اندازی پمپهای سانتریفوژ
 • آشنایی با عیوب کلی در این پمپها و نحوه رفع آنها
 • آشنایی با انواع آبند ها – مکانیکال سیلها مطابق استاندارد API682
 • آشنایی با مواد مورد استفاده در ساخت پمپ –مطابق استاندارد API610
 • Case Studies
 • و نکات مهم در انتخاب و محاسبه پمپها

مخاطبان دوره :