پایش خوردگی

طول دوره :

2 روز

محتوی دوره :

1-انواع خوردگی

2-الکتروشیمی خوردگی

3-پایش خوردگی چیست

4-پایش خوردگی به روش LPR

5-پایش خوردگی به روش Weight Loss

6-پایش خوردگی به روش ER

7-پایش خوردگی به روش EN

8-آشنایی با تجهیزات جانبی پایش خوردگی

9-پروب های هیدروژنی

10-طراحی سیستم های پایش خوردگی(انتخاب نوع پروب،محل نصب،...)

 

مخاطبان دوره :