بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی سطح 2

طول دوره :

6 روز

محتوی دوره :

 • آشنايي با اصول و مفاهيم خوردگي
 • شناخت انواع خوردگي و اقدامات پيشگيرانه
 • شناخت اجزا رنگ
 • شناخت انواع سيستمهاي پوششي     
 • ايمني در كار و جنبه هاي مختلف آن
 • انواع روشهاي آماده سازي سطح
 • ساينده ها و تست هاي كنترل كيفي آنها
 • نمك هاي محلول و راه هاي تشخيص آنها
 • روشهاي اعمال پوشش
 • بازرسي سطح ، نقش و وظايف بازرسان
 • سيستم هاي گالوانيزه وروش هاي كنترل كيفيت آنها
 • دستور العملهاي بازرسي
 • تستهاي بازرسي پوشش
 • عيوب مختلف رنگ و راه هاي پيشگيري از آن
 • سيستم هاي مختلف پوشش جهت لوله هاي زير زميني
 • تست هاي مختلف كنترل كيفي پوشش جهت لوله هاي زير زميني

مخاطبان دوره :