حفاظت کاتدی سطح 1

طول دوره :

5 روز

محتوی دوره :

  • تعاریف مقدمات
  • روش های اندازه گیری ph  و مقاومت ویژه محیط و عوامل موثر بر آن
  • معیارهای حفاظت کاتدی
  • انواع سیستم های حفاظت کاتدی و پارامترهای انتخاب،مزایا و معایب هریک
  • انواع آندها و خواص آنها
  • نقش پوشش ها در حفاظت کاتدی
  • روش های طراحی

مخاطبان دوره :