حفاظت کاتدی سطح 2

طول دوره :

5 روز

محتوی دوره :

 • روش های کنترل خوردگی
 • انواع روش های حفاظت کاتدی
 • معیارهای حفاظت کاتدی
 • اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی خاک
 • نقش پوشش در حفاظت کاتدی
 • انواع آندهای حفاظت کاتدی
 • بسترهای آندی و محاسبات آن
 • طراحی سیستم های حفاظت کاتدی (خطوط لوله جریان های سرگردان)
 • ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدی
 • روش های پایش خوردگی خطوط لوله
 • روش های بررسی و پایش وضعیت پوشش
 • تعمیر،نگهداری و عیب یابی سیستم های حفاظت کاتدی

مخاطبان دوره :