پیگ رانی و پیگ هوشمند

طول دوره :

4 روز

محتوی دوره :

 

• انواع خوردگي در خط لوله

• مديريت خوردگي در خطوط لوله

• روشهاي جلوگيري از خوردگي در خطوط لوله

• روشهاي پايش خوردگي در خطوط لوله

• حفاظت كاتديك و انواع روشهاي آن

• انواع سيستم هاي پوشش در خطوط لوله

• نقش رسوب و رسوب گذاري در خطوط لوله

• انواع پيگها و كاربرد آنها

• ملزومات و تجهيزات مورد نياز در توپكراني

• انواع روشهاي توپك راني

دستورالعملهاي توپك راني در مراحل ابتداي راه اندازي و حين بهره برداري در خطوط لوله

• توپك راني هوشمند و انواع روش هاي آن

نحوه انتخاب روش توپكراني هوشمند در خطوط لوله

انواع عيوب قابل مشاهده در توپكراني هوشمند

• نقش علامت گذاري در شناسايي عيوب در توپكراني هوشمند

  روشهاي بررسي خوردگي در لوله هاي كه توپكراني در آنها انجام پذير نمي باشد

 

 

مخاطبان دوره :