روش های کنترل خوردگی

طول دوره :

4 روز

محتوی دوره :

 

-          اصول و مفاهیم خوردگی در صنایع نفت و گاز

 

-          نقش مانیتورینگ  در استراتزی بیشگیری از خوردگی

 

-          انواع روشهای مانیتورینگ خوردگی

 

-          نقش مانیتورینگ خوردگی در مدیریت راهبردی خوردگی

 

-          محدودیت ها و تواناییهای روشهای مختلف مانیتورینگ خوردگی در صنعت

 

-          شناسایی نقاط بحرانی جهت نصب تجهیرات مانیتورینگ خوردگی

 

-          نقش و رعایت نکات کلیدی ایمنی در استفاده از تجهیزات مانیتورینگ خوردگی

 

-          ارزیابی و آنالیز نتایج حاصل از مانیتورینگ خوردگی

 

مخاطبان دوره :