دوره کاربردی متالورژی و عملیات حرارتی در جوشکاری

طول دوره :

6 روز

محتوی دوره :

 

1-مواد و ساختار آن

2-دیاگرام آهن،کربن

3-عملیات حرارتی

4-انواع فولادها

5-انواع چدن ها

6-تاثیر سیکل گرم و سرد شدن در حین جوشکاری

7-تنش های پسماند و رفع آنها

8-متالورژی جوشکاری فولادها

مخاطبان دوره :