بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT) سطح IوII

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

 • مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
 • مفاهيم پايه مغناطیس
 • مزایا و محدودیت های آزمون ذرات مغناطیس
 • تئوری مغناطیس
 • میدان مغناطیسی و جهت آن
 • توزیع میدان مغناطیسی
 •  ذرات مغناطیسی و خواص آنها
 • انواع جریان و محاسبه آن  
 • دستگاهای تست به روش ذرات مغناطیسی
 • روشهای اعمال ذرات مغناطیسی
 • تکنیک های آزمون مغناطیسی
 • گزارش نویسی در آزمون ذرات مغناطیسی
 • مقایسه با روشهای دیگر NDT
 • آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط
 • آشنایی با استانداردهای مربوطه

مخاطبان دوره :

اين دوره مطابق با سر فصلها و الزامات روش ذرات مغناطیس مندرج در استانداردSNT-TC-1A  ASNT در سطوح I و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.