دوره جامع تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS/PQR

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

 

1-شناخت پارامترهای اجباری در استاندارد

2-شناخت دستورالعمل های پیش پذیرفته در استاندارد

3-چگونگی تنظیم یک دستورالعمل پیش پذیرفته

4-نحوه تنظیم دستورالعمل جوشکاری و آزمون های لازم جهت تایید آن

5-حدود و شرایط پذیرش یک دستورالعمل در استاندارد

6-تدوین چند مورد WPS,PQR

 

مخاطبان دوره :