دوره شناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری-الکترودها و انواع آنها

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

1-مواد مصرفی در جوشکاری اکسی استیلن

2-مواد مصرفی در جوشکاری با الکترود روپوش دار

3-مواد مصرفی در جوشکاری MAG,MIG,TIG

4- گاز مصرفی در جوشکاری MAG,MIG,TIG

5-شناسایی مواد مصرفی در جوشکاری آلومینیوم

6-آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری توپودری(FCAW)

7-آشنایی با مواد مصرفی و پودرهای جوش زیرپودری(SAW)

8-آشنایی با لحیم کاری سخت و مواد مصرفی

9-جوشکاری ورق های گالوانیزه و مواد مصرفی آن 

مخاطبان دوره :