اصول تایید صلاحیت جوشکاران و نحوه برگزاری آزمون جوشکار و صدور گواهینامه

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

• آشنایی با عیوب جوشکاری ودلایل بوجود آمدن آنها

• آشنایی با گیج های بازرسی و نحوه کارکرد آنها 

• پیاده سازی الزامات استاندارد برای آزمون جوشکار و آزمون های مرتبط 

• آشنایی با استانداردهای مربوط به تائید صلاحیت جوشکار 

• نحوه آماده سازی گواهینامه جوشکار

مخاطبان دوره :