تشریح الزامات، مستندات و ممیزی ISO 3834

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

 

• آشنایی با فرآیندهای جوشکاری 

• آشنایی با قسمت های مختلف استاندارد ISO3834 و کاربرد آن : 

-  قسمت اول : معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفی

-  قسمت دوم : الزامات کیفی جامع

-  قسمت سوم : الزامات کیفی استاندارد

-  قسمت چهارم : الزامات کیفی ابتدایی

-  قسمت پنجم : مستنداتی برای ادعای انطباق با الزامات کیفی

-  قسمت ششم : راهنمایی برای استقرار استاندارد ISO 3834

• آشنایی با مواد فلزی 

• آشنایی با استاندارد ISO

 

مخاطبان دوره :