دوره اصول طراحی جوش

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

• مقدمه ای بر تگنولوژی جوشکاری 

• اصول طراحی 

• اصول طراحی سازه های جوشکاری شده

• طراحی اتصال

• رفتار سازه های جوشکاری شده تحت بارگذاری های مختلف

• طراحی سازه های جوشکاری شده تحت بارگذاری استاتیکی  

•مقدمه ای بر طراحی مقدماتی سازه های جوشکاری شده

• طراحی سازه های جوشکاری شده تحت بارگذاری ضربه   

• طراحی سازه های جوشکاری شده تحت بارگذاری دینامیکی

• طراحی سازه های جوشکاری شده آلومینیومی

• اعوجاج و تنش های حاصل از جوشکاری 

• طراحی سازه های پیچی/پرچی

 

 

مخاطبان دوره :