آشنایی با استانداردهای بین المللی بسته بندی های پلیمری(فیلم بسته بندی و شرینک)

طول دوره :

2 روز

محتوی دوره :

1-بسته بندی پلیمری (تعاریف و انواع)

2-کارکردهای بسته بندی

3-عوامل موثر در انتخاب بسته بندی پلیمری

4-تعریف و کارکرد فیلم های بسته بندی

5-خواص مکانیکی فیلم های پلیمری

6-استانداردهای فیلم بسته بندی و شرینک

7-معیارهای چشمی

8-روش های آزمون خواص پلیمری فیلم ها

9-انبارش و نگهداری رول فیلم ها

10-نمونه برداری بر اساس استاندارد ISO 2859

11-بازرسی کمی و کیفی

مخاطبان دوره :

 

کسانی که قصد آشنایی با مشخصات فنی و استانداردهای بسته بندی های منعطف پلیمری را دارند.