آشنایی با بازرسی و استانداردهای بین المللی بسته بندی جامبوبگ ها،معیار و مشخصات

طول دوره :

2 روز

محتوی دوره :

1-آشنایی با بسته بندی های منعطف پلیمری (تعاریف و انواع جامبوبگ ها)

2-کارکردهای بسته بندی های بزرگ

3-آشنایی با فرایند تولید جامبوبگ ها و بسته بندی های بزرگ منعطف

3.1- اکسترودر و تولید نخ (نوار)

3.2- گردباف و بافت پارچه

3.3- دوخت و تکمیل

4- مشخصات ابعادی جامبوبگ 

5-مشخصات فنی و مقاومت های مکانیکی ( روش های آزمون)

6-بسته بندی، انبارش و نگهداری

7-نمونه برداری

8-بازرسی کمی و کیفی

مخاطبان دوره :

کلیه کسانی که قصد آشنایی با استاندارد بین المللی جامبوبگ ها و الزامات بین المللی و دلایل و اهمیت آنها به ویژه در حمل دریایی را دارند.