نمونه برداری و کنترل کیفیت آماری بر اساس ISO 2859

طول دوره :

2 روز

محتوی دوره :

1-انواع نمونه برداری

2-نمونه برداری بر اساس Iso 2859

2.1- تعاریف

2.2-الگوهای نمونه برداری

2.3- الگوهای پذیرش

2.4- سطوح بازرسی

2.5-معیار پذیرش و تایید

مخاطبان دوره :

کلیه کسانی که قصد آشنایی با استاندارد بین المللی نمونه برداری و کنترل کیفیت آماری بر اساس یک استاندارد  و الگوی بین المللی کیفی را دارند