آشنایی با استاندارد بین المللی پالت پلاستیکی

طول دوره :

2 روز

محتوی دوره :

1- تعریف

2-کارکردهای بسته بندی پالت پلاستیکی

3-انواع پالت ها بر اساس ساختمان

4-استانداردهای پالت پلاستیکی

5-معیارهای چشمی

6-مقاومت های مکانیکی و فیزیکی پالت

7-انبارش و نگهداری پالتهای پلاستیکی

8-روش های آزمون پالت پلاستیکی

9-نمونه برداری بر اساس استاندارد ISO 2859

10-بازرسی کمی و کیفی

 

مخاطبان دوره :

کلیه کسانی که قصد آشنایی با انواع پالتهای پلاستیکی بر اساس ساختار و ساختمان انها و کارکرد های آشنا شده بر اساس استاندارد را دارند.