بازرسی کالا

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

1-کلیات و مفاهیم 

2-اهداف و الزامات بازرسی

3- انواع بازرسی کالا : شامل بازرسی حین ساخت، بازرسی قبل از حمل، بازرسی مطابق ITP، بازرسی نهایی و آزمون مطابق با درخواست مشتری

4- انواع بازرسی کالا مطابق با الزامات و مقررات بین المللی و ملی شامل بازرسی پیش از حمل و مقررات بانکی، بازرسی و صدور گواهینامه COI مطابق با الزامات سازمان ملی استاندارد ایران

5-آشنایی با روش های بین المللی حمل محموله های وارداتی و صادراتی

6-آشنایی با انواع مدارک بازرسی(COI/IVR/IRN/NCN-NCR و ...) 

7-آشنایی با روش های نمونه برداری در بازرسی های موردی

8-آشنایی با روش های آزمون و اندازه گیری و الزامات تجهیزات بازرسی

9-آشنایی با الزامات گزارش نویسی و محتوی گزارشات

10-آشنایی با وظایف بازرس

11-اخلاق حرفه ای در بازرسی 

12-آموزش حین کار و عملی

13-آزمون تئوری و عملی و صدور گواهینامه

مخاطبان دوره :