بازرسی به روش رادیوگرافی -RT-ISO 9712 سطح IوII

طول دوره :

10 روز

محتوی دوره :

 • اطلاعات و دانش عمومی از آزمون رادیوگرافی
 • اصول فیزیکی آزمون رادیوگرافی
 • تجهیزات و منابع رادیواکتیو
 • ثبت رادیوگرافی و غیر رادیوگرافی 
 • پارامترهای کار و شرایط
 • عیوب شناسی
 • انتخاب تکنیک
 • انتخاب روش مطابق استاندارد و ...
 • ایمنی پرسنل و محفاظت از اشعه
 • کاربردهای خاص
 • گزارش ها و تفسیر نتایج
 • رادیوگرافی دیجیتال

مخاطبان دوره :

اين دوره مطابق با سرفصلها و الزامات روش رادیوگرافی مندرج در ISO 9712 در سطوح I و II  تدوین گرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.