اولتراسونیک سطح II

طول دوره :

10 روز

محتوی دوره :

• مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A

• مفاهيم پايه

• حالتهاي انتشار امواج التراسونيك

• توليد ، انتشار و جذب انرژي امواج التراسونيك

• توليد كننده هاي امواج التراسونيك

• دستگاه التراسونيك

• صفحه نمايش هاي مختلف براي دستگاههاي التراسونيك

• بلوكهاي كاليبراسيون و انواع کالیبراسیون

• كاربردهاي پروب نرمال

• كاربردهاي پروب زاويه اي

• تعيين مكان و نوع عيوب تشخيص اكوهاي نامربوط

• گزارش نويسي در تست التراسونيک

• مقايسه با روشهاي ديگر NDT

• محدوديتها و مزيتهاي التراسونيک

• آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط

• آشنایی با استاندارد های مربوطه

مخاطبان دوره :

 

اين دوره براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است