بازرسی جوش CWI و بازرسی چشمی VT

طول دوره :

6 روز

محتوی دوره :

 • وظایف بازرس 
 • فرایندهای جوشکاری
 • نقشه خوانی و علائم جوش
 • عیوب جوشکاری و علل ایجاد و نحوه بر طرف کردن آنها
 • جهيزات بازرسي چشمی
 • کار عملی با قطعات معیوب و تجهیزات بازرسی
 • مستند سازي مدارک و گزارش نويسي
 • آشنایی با مستندات و دستورالعمل های جوشکاری
 • آشنایی با فرایندهای آزمون های مخرب و غیر مخرب
 • آشنایی با متالورژی جوشکاری
 • معيار پذيرش عیوب
 • آشنایی با ستاندارد های ASME – AWS

مخاطبان دوره :