آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
برگزاری دوره جرثقیل سطح 1 و 2 -بندر امام -پتروشیمی بسپاران - 1397-04-27
برگزاری دوره جرثقیل سطح 1و2 -بندر امام-پتروشیمی بسپاران-تیرماه 97
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
شرکت در سومین گردهمایی ملی شب NDT ایران - 1396-11-28
شرکت در سومین گردهمایی ملی شب NDT ایران
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
برگزاری دوره اولتراسونیک سطح 2 مربوط به دوره مورخ 4 آذرماه - 1396-10-10
برگزاری دوره اولتراسونیک سطح 2 مربوط به دوره مورخ 4 آذرماه
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
برگزاری دوره CWI مربوط به دوره مورخ 25 آذرماه - 1396-09-25
برگزاری دوره CWI مربوط به دوره مورخ 25 آذرماه
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
برگزاری دوره رادیوگرافی و تفسیر فیلم سطح 2 ویژه 5 شنبه و جمعه -ها-شروع دوره 16 آذر - 1396-09-16
برگزاری دوره رادیوگرافی و تفسیر فیلم سطح 2 ویژه 5 شنبه و جمعه -ها-شروع دوره 16 آذر
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
برگزاری دوره اولتراسونیک سطح 2 مربوط به دوره مورخ 4 آذرماه - 1396-09-04
برگزاری دوره اولتراسونیک سطح 2 مربوط به دوره مورخ 4 آذرماه
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
برگزاری جلسه هیئت مدیره آکادمی اریا اس جی اس با حضور مدیران پروژه - 1396-07-18
برگزاری جلسه هیئت مدیره آکادمی اریا اس جی اس با حضور مدیران پروژه
آکادمی آرای اس جس اس - تام تابان
افتتاح دفتر اهواز با حضور وزیر صنعت و معدن - 1396-07-15
افتتاح دفتر اهواز با حضور وزیر صنعت و معدن